201805.08

Kempense gemeentebesturen verlagen hun CO2-uitstoot met 10%

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2014 hebben alle 29 Kempense gemeenten zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. Hoewel de gemeente als organisatie maar een beperkt aandeel heeft in de totale uitstoot, is inzetten op het eigen patrimonium een speerpunt in zowat alle klimaatplannen. Hiermee geven de gemeenten niet alleen het goede voorbeeld, maar is er ook een rechtstreekse impact op de gemeentelijke uitgaven.
Tijd om een tussentijdse balans op te maken. Samen met Eandis, Infrax en de gemeenten maakte IOK een analyse.

Meer dienstverlening met minder CO2

In de periode 2011 – 2017 daalde de CO2 uitstoot van de 29 Kempense gemeenten met 10% en dit ondanks het feit dat de gemeenten in die periode investeerden in meer en betere voorzieningen (denk aan nieuwe administratieve centra, grotere scholen, nieuwe en betere sportvoorzieningen, zwembaden…). Een aantal gemeenten slaagden erin om nog forsere reducties te realiseren. Zo investeerde Vosselaar de voorbije jaren in nieuwe, zuinige verwarmingsinstallaties, waardoor het gemeentebestuur nu maar liefst 31% minder energie verbruikt dan in 2011.

Alle Kempense gemeenten investeren in energiezuinige gebouwen. Ondanks een verruiming van het patrimonium, realiseren we een daling in de CO2-uitstoot van -10% tussen 2011 en 2017.

Ward Kennes, burgemeester Kasterlee, voorzitter Streekplatform Kempen en voorzitter Conferentie Kempense Burgemeesters

Een extra uitdaging voor de OCMW-besturen

Voor de OCMW besturen is de uitdaging zo mogelijk nog groter. Met de toenemende vergrijzing dient immers sterk geïnvesteerd in meer en een beter aanbod in de zorg. Hierdoor worden energiebesparende ingrepen vaak gemaskeerd of meer dan gecompenseerd door een groei van het zorgpatrimonium. Toch slagen besturen erin om met de juiste keuzes een netto reductie te realiseren. Zo werd in Hoogstraten een nieuw rust- en verzorgingstehuis (RVT) gerealiseerd met 154 kamers tegenover 90 voordien. Door in het nieuwe RVT gelijktijdig te investeren in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, koude-warmte-opslag (KWO) in combinatie met een warmtepomp, daalde het energieverbruik per kamer met 57% (van 21 naar 12 MWh per jaar). Ondanks de uitbreiding stoot het nieuwe RVT jaarlijks 11 ton minder CO2 uit.
Gemeentebesturen blijven investeren in energiebesparing
Naast de realisaties van de afgelopen jaren, werden ook de nog geplande ingrepen voor de volgende jaren in beeld gebracht. Als hiervan de te verwachten CO2 reductie wordt geraamd, dan blijkt dat een reductie van 20% niet langer een vaag wensbeeld is maar een realistisch traject. In de eerste plaats wordt geïnvesteerd in energetische renovatie (een betere isolatieschil) van de gemeentegebouwen. Zo hanteert bijvoorbeeld Rijkevorsel een eigen ’30-30-30-richtlijn’ die ervoor zorgt dat zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten zeer energiezuinig worden, klaar voor de toekomst.
Daarnaast wordt volop ingezet op alternatieve, klimaatvriendelijke energievoorziening van de eigen gebouwen:
– Mol en Dessel zullen pionieren door hun gebouwenpatrimonium aan te sluiten op het warmtenet gevoed door diepe geothermie, dat vandaag in uitvoering is.
– In Merksplas zal op korte termijn het aanwezige warmtenet op de site Kolonie omgeschakeld worden naar een klimaatneutrale energiebron biomethaan, dat gewonnen wordt uit Kempens GFT afval .
– Meerhout investeert in een warmtenet voor de scholencampus (en omgeving), gevoed door duurzame warmte uit lokaal geoogst landschapshout. Meerhout zal dan – naast Kasterlee – de tweede gemeente zijn met warmte uit lokaal hout.

Over Kempen2020…

Op 21 maart 2014 werd het project Kempen2020 gelanceerd met als inzet een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Alle 29 Kempense burgemeesters ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Met deze ondertekening namen ze zich voor om tegen 2020 20% minder CO2 op hun grondgebied te laten uitstoten.
Het eerste jaar na ondertekening stond vooral in het teken van de opmaak van het energie-en klimaatactieplan. Een nulmeting van de CO2-uitstoot vormde in elke gemeente de basis voor de opmaak van het energie-en klimaatactieplan. Het plan beschrijft acties die de komende jaren zullen worden uitgevoerd om de 20%-reductie doelstelling te verwezenlijken. Alle plannen van de 29 Kempense gemeenten werden in 2015 goedgekeurd door de gemeenteraden en een eerste tweejaarlijkse rapportage werd dit jaar doorgegeven aan de Europese Unie. Je kan de plannen en meer informatie over het streekproject Kempen2020 terugvinden op www.kempen2020.be.

Op vrijdag 27 april vond het jaarlijks Kempen2020-event plaats. Op vragen als ‘zijn we goed op weg richting doelstelling?’ en ‘welke initiatieven dragen bij aan de reductie?’ werd een stand van zaken gegeven.