202105.10

Kempense gemeenten trekken de kaart van deelmobiliteit

Kempens actieplan wil aan de Kempenaar een duurzaam alternatief bieden voor zijn verplaatsingen

De Kempense gemeenten konden dit voorjaar intekenen op het Kempens actieplan deelmobiliteit en mobipunten. 25 Kempense gemeenten beslisten principieel om deel te nemen aan het actieplan en samen met IOK aan de slag te gaan om deelmobiliteit uit te rollen in de Kempen. Door samen te werken willen de gemeenten schaalvoordelen realiseren en op een kostenefficiënte manier belangrijke stappen vooruit zetten op het vlak van duurzame mobiliteit in de Kempen.

Deelwagens voor de Kempense inwoners

De deelnemende gemeenten zullen in eerste instantie particulier autodelen promoten bij hun inwoners. Doel is om diesel- en benzinewagens van inwoners die vaak stilstaan, zo veel mogelijk in te schakelen in een autodeelsysteem. Daarnaast zullen 20 gemeenten ook elektrische deelwagens via een autodeelaanbieder installeren.

Met het actieplan wil IOK deelmobiliteit ook zo veel mogelijk verankeren binnen het lokaal ruimtelijk beleid. Dit is een belangrijke schakel om autodelen in landelijk gebied kans op slagen te geven. 19 gemeenten willen met ondersteuning van IOK de koppeling maken tussen duurzame mobiliteit en een ruimtelijk beleid gericht op een aantrekkelijke woonomgeving.

Het actieplan is aanvullend ten opzichte van het openbaarvervoerplan van de vervoerregio, dat eind vorig jaar door de Kempense gemeenten werd goedgekeurd. De vervoerregio voorziet deelwagens voor de zogenaamde first en last mile als volwaardig onderdeel van de verplaatsing met het openbaar vervoer (vanuit een netwerklogica). Hiermee wordt vooral ingespeeld op de vervoersnoden van bezoekers van de Kempense gemeenten. Met het Kempens actieplan willen IOK en de lokale besturen daarnaast ook kansen bieden aan de inwoners om in te stappen in systemen van deelmobiliteit. Hier speelt vooral een (buurtgerichte) nabijheidslogica. Het uitgangspunt is dan ook om zoveel mogelijk bottom-up te werk te gaan, vanuit de gemeenten en de inwoners zelf, met veel aandacht voor burgerparticipatie.

Ben je benieuwd of er in je buurt al een initiatief bestaat rond autodelen? Bekijk het hier.

Mobipunten of Hoppinpunten

Mobipunten of Hoppinpunten zullen een belangrijke rol spelen bij de uitrol van deelsystemen. De vervoerregio maakte een eerste selectie van de belangrijkste vervoersknooppunten. Per gemeente werd een voorstel van locatie en uitrusting vastgelegd. Van zodra het voorstel is goedgekeurd zal worden overgegaan tot de technische uitwerking van de Hoppinpunten. Voor de Hoppinpunten op de gewestwegen zal het Vlaams gewest de initiatiefnemer zijn en instaan voor de aanbesteding en opvolging van de werken. Voor de punten langs gemeentewegen staan de gemeentebesturen hiervoor in.

Meer weten over Vervoerregio Kempen? Surf naar de website van Vervoerregio Kempen.