Goed gezind naar je job. Zonder morren op weg naar school. Geen angst voor de toekomst na het verlaten van de schoolbanken. Goesting om blijvend te leren. Integratie door werk. Inzetten van ervaren talenten. Dit zijn de thema’s waarop het Streekplatform Kempen de focus legt in de pijler leren en werken.

Onder trekkerschap van ACV werken de Kempense streekpartners aan vijf actieclusters:

Leren en werken schema


1. Aansluiting school-werk

DSCF1663Met goesting naar school en vol talent naar de arbeidsmarkt. Een vlotte aansluiting school-werk is een belangrijk aandachtspunt voor de Kempense streekpartners.

Het Streekplatform Kempen zet in op gericht overleg en acties om voor iedere jongere op de Kempense schoolbanken een vlotte overgang onderwijs-werk te realiseren. Voor het deeltijds onderwijs gebeurt dit in de schoot van het ‘Regionaal overlegplatform leren en werken’, voor het buitengewoon secundair onderwijs is er het ‘Netwerk BuSO en de weg naar werk’ en voor duaal leren het ‘Regionaal overlegforum duaal leren’. Verder gelooft het Streekplatform in “inzicht door overzicht” en is er een ‘Helikoptergroep’ die over de diverse aspecten van onderwijs-arbeidsmarkt de vinger aan de pols houdt en de kansen en synergieën voor de regio onder de loep neemt.

Daarnaast zet de regio in op trefpuntbijeenkomsten die enerzijds inspiratie bieden over een actueel onderwerp en anderzijds het ruime veld van betrokkenen de mogelijkheid biedt de netwerken te versterken. In het najaar van 2017 vond een trefpuntbijeenkomst samen tegen schooluitval plaats. In de lente van 2018 eentje over duaal leren.

Regionaal overlegplatform leren en werken

Het Regionaal overlegplatform leren en werken, kortweg ROP leren en werken, is een platform waarbij de verschillende partners, die werk maken van het ‘voltijds engagement’ voor jongeren, in dialoog gaan. Binnen het ROP leren en werken wordt afgestemd om voor iedere jongere een kwaliteitsvolle invulling te hebben van zijn of haar traject deeltijds leren. De partners van het ROP leren en werken zijn de Kempense centra leren en werken, de aanbieders van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, brugprojecten, voortrajecten, intensieve begeleiding alternerend leren en VDAB. Maar het ROP leren en werken treedt ook in dialoog met iedere relevante stakeholder om een goede invulling van leren en werken in de regio waar te maken, ook bekijken we de opportuniteiten van duaal leren in de regio.

De ROP partners maakten een gezamenlijke folder gemaakt om nog meer Kempense bedrijven warm te maken voor een samenwerking.


Netwerk BuSO en de weg naar werk

Het doel van het ‘netwerk BuSO en de weg naar werk’ is een vlotte overgang school-werk voor de Kempense jongeren in het buitengewoon onderwijs. Hiermee gaan we aan de slag door te netwerken, kennis en inzichten te delen, krachten te bundelen, sensibiliseren, ervaringen uit te wisselen, af te stemmen en de beschikbare middelen en mankracht optimaal in te zetten. We nemen als netwerk ook de signalen op uit onze omgeving en geven ze een vertaling op het juiste niveau. Raadpleeg onze engagementen.

Centraal staat de jongere en zijn/haar toekomstperspectief.

Het netwerk BuSO en de weg naar werk ervaart heel wat signalen die ons bezorgd maken over de aansluiting school-werk van de leerlingen. Om onze stem wat meer kracht bij te zetten hebben we onze bezorgdheden gebundeld in een bezorgdhedennota. De nota bevat niet alleen onze bezorgdheden, maar biedt ook aanbevelingen vanuit het netwerk BuSO om voor de jongeren de drempels in de aansluiting school-werk te verminderen.


Helikoptergroep onderwijs-arbeidsmarkt

Onder het motto “inzicht door overzicht” brengt een kerngroep met complementaire kennis over de ruime thema’s onderwijs en werk hun expertise bij elkaar. De helikoptergroep zal naast kennisdelen ook proactief inspelen op de actualiteit en toekomst door kansen te creëren en synergiën te smeden waar nuttig en nodig.

Om door de bomen het bos te zien, heeft de helikoptergroep een mapping gedaan van alle instrumenten om de overgang school-werk te bevorderen.

Ter ondersteuning van de denkoefeningen m.b.t. de actualisatie van het opleidingsaanbod maakte het Streekplatform Kempen een analyse van de Kempense vacatures en de gevraagde studieniveaus. Ook de Kempense blik op de schoolverlatersstudie van VDAB bevat interessante informatie.


Regionaal overlegforum duaal leren

Het regionaal overlegforum duaal leren is de ontmoetingsplaats voor scholen die duaal leren inrichten en hun regionale partners. Het forum startte in oktober 2018 en heeft voor zichzelf volgende doelstellingen gedefinieerd:1/ De overgang school-werk van jongeren in duaal leren versterken en bevorderen. 2/Samenwerkingsverbanden opzetten om duaal leren in de Kempen tot een succes te maken. 3/Een gedragen afstemming van het opleidingsaanbod duaal leren in de regio. U vindt de conceptnota hier.

Tijdens schooljaar 2018-2019 loopt het Kempens project aanloopfase om met de Kempense partners vorm te geven aan de aanloopfase duaal leren die vanaf september 2019 van start gaat. Meer info vindt u hier.

Een overzicht van de opleidingen duaal leren in de Kempen kunt u hier vinden.


2. (G)Oud brengt op

goud-logo-rgb_webOmdat de Kempense partners geloven in een competentie- en talentgerichte aanpak. Omdat de regio gekenmerkt wordt door een relatief lage werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers. Én omdat de Kempense streekpartners beseffen dat ervaren medewerkers van goudwaarde zijn. Daarom zet het Streekplatform in op het verhogen van de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers. En dit met oog voor werkbaar werk.


3. Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen

DSCF1674De regio Kempen voorzag bij het begin van de asielcrisis in bed-bad-brood voor ca. 13% van alle vluchtelingen die in Vlaanderen worden opgevangen. Een vlotte integratie van deze mensen vraagt inspanningen op vele terreinen. Naar huisvesting, onderwijs, kennis van de Nederlandse taal en onze maatschappij is ook werk een belangrijke hefboom voor integratie.

De Kempense partners willen in samenwerking de best mogelijke arbeidsmarktondersteuning bieden aan iedere vluchteling, ongeacht waar in de regio deze persoon zich aanmeldt. Hiertoe zijn afspraken gemaakt tussen OCMW’s, VDAB, agentschap voor integratie en inburgering en de opvanginitiatieven. Ook zal er gericht acties ondernomen worden met vakbonden en werkgeversorganisaties en andere Kempense partners.

Een overzicht van het traject integratie door werk in de regio vindt u hier.4. Inclusieve economie & een sterke regionale arbeidsmarkt

Web (24)Sterke werknemers bij sterke werkgevers is één van de doelstellingen van het Streekpact 2013-2018. Binnen het Streekplatform Kempen wordt daarom sterk ingezet op inclusieve economie, waar ruimte is voor alle talenten zowel binnen sociale als ‘reguliere’ bedrijven. Ook is een netwerk van veldwerkers lokaal werk actief om een sterke regionale arbeidsmarkt waar te maken.

Veldwerkers lokaal werk

De regisseurs sociale economie, actief binnen de Kempense gemeenten, VDAB, IOK, Welzijnszorg Kempen, de provincie Antwerpen en het Streekplatform Kempen vormen samen het netwerk ‘Veldwerkers lokaal werk’. Naast ervaringuitwisseling, krachtenbundeling en kennisdeling zet dit netwerk zich ook in voor inspiratie- en netwerkmomenten onder de titel “Werkmak(k)ers”. Op 26 oktober 2016 en 13 juni 2017 organiseerden we een Kempense bijeenkomst over wijk-werken. Op 1 maart 2018 informeerden we over de werk-zorgtrajecten.

5. Monitoring en kennisdeling

2015 werkloosheidsgraad 2013 jobratio Kaart Streekplatform gemeentenOptimale afstemming en samenwerking tussen de diverse spelers actief op de Kempense arbeidsmarkt begint bij een goede monitoring en kennisdeling. De kerngroep leren en werken, die instaat voor de governance van deze pijler, neemt deze taak op.

Onder voorzitterschap van Lieve Cox (ACV), werken Dimitri Gevers (ABVV), Bart Van Hecke (provincie Antwerpen), Katrien Serroyen/Rob Van Es (Welzijnszorg Kempen), Leen Meeuws (VDAB), Els Van Zeir (Voka Mechelen-Kempen) en Kim Nevelsteen (Streekplatform Kempen) als een hecht team. Samen detecteren ze kansen en creëren ze mogelijkheden om de Kempen te versterken op vlak van leren en werken. Zo versterken we niet alleen de eigen werking van de Kempense actoren, maar evengoed de samenwerking.

Hierbij vindt u enkele recente rapporten:
Contactpersoon: Kim Nevelsteen

projectplan-icoon