Privacyverklaring – Disclaimer


1. Algemeen

De vzw Streekplatform Kempen hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of in het kader van de nieuwsbrief worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe vzw Streekplatform Kempen omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

vzw Streekplatform Kempen leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. Bovendien verwerkt vzw Streekplatform Kempen de persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’)

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is vzw Streekplatform Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

2.   Persoonsgegevens die verzameld worden door vzw Streekplatform Kempen

  1. De gegevens die je ons meedeelt in het inschrijvingsformulier en/of voor de nieuwsbrief: naam en e-mail via https://www.streekplatformkempen.be
  2. De gegevens die automatisch worden verzameld. Vzw Streekplatform Kempen verzamelt gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen.

3.   Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens

  1. Algemene doeleinden: de persoonsgegevens worden verzameld om de gebruiker zijn vraag tot toegang tot de nieuwsbrief en/of een activiteit te kunnen beantwoorden om zo een goede dienstverlening mogelijk te maken.
  2. Direct marketing en mededeling aan derden: de persoonsgegevens van gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Uw naam wordt enkel vermeld op een deelnemerslijst indien u daar expliciet toestemming voor geeft.

Vzw Streekplatform Kempen verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

4. Recht van toegang, verbetering en uitwissing

De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan streekplatformkempen@iok.be of per brief aan vzw Streekplatform Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker heeft tevens op elk moment het recht om gratis uitwissing van zijn persoonsgegevens te vragen. Deze uitwissing kan door het verzenden van een e-mail aan streekplatformkempen@iok.be of per brief aan vzw Streekplatform Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, België mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan vzw Streekplatform Kempen mee te delen. Hij dient wel te weten dat aanvragen niet correct beantwoord kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan vzw Streekplatform Kempen

5. Recht van klacht

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij meent dat zijn persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

6. Cookies

Op de website en via de nieuwsbriefapp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en de nieuwsbrief. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

7. Aanpassingen

Indien vzw Streekplatform Kempen ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze gebruiksvoorwaarden of deze privacy policy, contacteert zij de gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze gebruiksvoorwaarden of deze privacy policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

9. Aanvaarding

Door de website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy en stemt hij ermee in dat vzw Streekplatform Kempen zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy.

10.  Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze privacy policy of met betrekking tot de wijze waarop vzw Steekplatform Kempen gegevens verzamelt kan men contact opnemen met de vzw op het volgend adres: aan vzw Streekplatform Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, België.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van de vzw Streekplatform Kempen aan de gebruiker gebeurt via de website of per e-mail aan de gebruiker.

Vragen? Contacteer ons via streekplatformkempen@iok.be

(datum: 17-05-2018)