202004.21

Algemene vergadering Streekplatform Kempen – 19 mei 17u

Agenda

1 Goedkeuring financieel resultaat 2019

In de documenten hieronder vindt u het financieel resultaat van de vzw voor 2019. In de toelichtende nota vindt u meer duiding bij de cijfers.
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om:

  1. het resultaat van 2019 toe te voegen aan de resultaten van voorgaande boekjaren.
  2. de balans en de resultaatrekening goed te keuren en bijgevolg kwijting te verlenen aan de bestuurders.
2 Goedkeuring begroting 2020

Op de algemene vergadering van december 2019 keurde u de begroting tot en met juli 2020 goed. Hieronder vindt u een begroting voor heel 2020. Dit voorstel van begroting wijkt af van voorgaande jaren omdat het ESF project verstrekt Streekbeleid stopt en er bijgevolg geen financiële bijdrage meer is vanuit Vlaanderen. Dit betekent ook dat de kosten ingebracht in de begroting enkel de werking van het kernsecretariaat betreffen (coördinator en stafmedewerker) en niet langer het streekteam met partners vanuit IOK, RURANT, Unizo, Voka, Welzijnszorg Kempen. De cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de provinciale deputatie en raad van bestuur van IOK die begin mei op de planning staan.

3 Wijziging statuten

Hierbij vindt u een voorstel van wijziging van onze statuten. Hiervoor is een 2/3de meerderheid nodig.


4 Wijziging mandaten

Hierbij vindt u een voorstel van wijziging van de mandaten binnen onze vzw.

5 Kempenpact2030 – stand van zaken

Er wordt hard gewerkt aan de teksten van het Kempenpact2030 en het waarmaken van de ambities die we op het Toekomstforum in oktober 2019 hebben uitgesproken. Begin mei mag u hier een werkversie van de tekst verwachten.


Gezien we een aanwezigheidsquorum van tweederde van onze leden nodig hebben, en gezien we via webinar aan de slag gaan, is uw inschrijving voor de vergadering noodzakelijk. Nog niet ingeschreven? Dat kan via deze link, voor 12 mei.

Kan u er niet bij zijn? Geef dan een volmacht aan een ander lid. Het volmachtdocument vindt u hier.


Tot 19 mei!

Hou je goed!