Op 25 en 26 oktober 2019 kwamen in het LITC in Laakdal een 80-tal Kempenbelievers samen om te brainstormen over de toekomst van de Kempen. Ondernemers, politici, mensen uit de ambtenarij, het onderwijs, kennisinstellingen, de sector cultuur, natuur, zorg en welzijnsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties etc. gingen samen aan de slag met de maatschappelijke opgaven waar de regio voor staat. De centrale startvraag voor het Toekomstforum was: ‘Hoe in 2030 samen wonen, werken en leven in de Kempen op een manier die bijdraagt aan duurzame welvaart en welzijn?’ Met deze vraag gingen we onder  begeleiding van Benny Corvers en Marc Van Hooft van Prepared Mind aan het werk.

Het uitgebreide, geïllustreerde verslag vindt u hier.Future search

Via de future search methode zijn we aan de slag gegaan. Een tweedaagse gezamenlijke zoektocht langsheen ons verleden, waar we vandaag staan, hoe we de toekomst zien en welke acties we hiertoe zullen zetten. Een methode die ons samen op weg zet met respect voor ieders rugzak.

Het verleden: mijlpalen voor de Kempen

Een 1ste stap om tot een gedeelde visie te komen was terugkijken naar het verleden. Welke globale ontwikkelingen hebben invloed gehad op de Kempen? Welke ontwikkelingen in de wereld zijn bepalend geweest en wat zijn de mijlpalen in het eigen persoonlijke leven als Kempenaar? Iedereen werd uitgenodigd om op tijdlijnen op de muur te noteren.

Wat vonden we er zoal terug?

 • Veerkracht: De Kempen heeft een enorme ontwikkelingskracht. We maken van een zwakte een sterkte. Experimenten worden uitgebouwd tot mooie initiatieven die de Kempense grenzen overtreffen.
 • Globalisering en schaalvergroting met ‘grenzen aan de groei’: We zoeken nieuwe evenwichten, nieuwe gemeenschappen, nieuwe kerktorens.
 • Samenwerkend individu: De Kempenaar is redelijk gesloten en koppig, maar heeft een gave voor samenwerking. Door krachten te bundelen kunnen we een beter product afleveren.
 • Pionier in zorg- en welzijnsaanpak: Het eerste JAC in Vlaanderen, gezinsverpleging, Licalab, de farmaceutische industrie, de pil, Welzijnszorg Kempen, Lindeloo, CADO … allemaal voorbeelden van onze pioniersrol op vlak van zorg en welzijn.
Het heden: trends 

Na een terugblik op het verleden, werd in groep een mindmap gemaakt van de trends die vandaag inwerken op de regio. Dit resulteerde in deze top 10:

 1. Klimaat
 2. Zorg (vermaatschappelijking van de zorg, langer alleen thuis wonen, individualisering, zorg en welzijn onder druk)
 3. Mensen die afhaken – een groeiende kloof tussen ‘mee zijn’ en ‘niet mee zijn’
 4. Krappe arbeidsmarkt – er wordt anders gewerkt – anders geleefd (work-life integration)
 5. Immobiliteit – het verkeer slibt dicht
 6. Belang van allianties en samenwerking neemt toe
 7. Diversiteit
 8. Digitalisering – industrie 4.0
 9. Minder ruimte om te ondernemen
 10. NIMBY en de opkomst van burgerinitiatieven

In een grote kring werd doorgepraat over deze trends. Zouden dezelfde trends genoemd worden als we het aan jongeren (of senioren) zouden vragen? Vervallen we niet in klassieke denkpatronen? Welke gesprekken worden aan de keukentafel gevoerd? Interessante discussies die voor verdere uitdieping zorgde.

Na de pauze werd doorgewerkt op de trends om opgaven voor de Kempen te formuleren. Waar moeten we samen onze tanden in zetten? En wat zijn dan de wenselijke resultaten? Tegelijkertijd werden de groepen uitgedaagd om aan te geven wat hun aandeel is in de opgave. Waar zijn we trots op, maar ook waar hebben we als groep/sector kansen laten liggen?

En zo eindigde dag 1, tenminste toch voor het ‘formele’ gedeelte, want er was ook de mogelijkheid om in de gezellige B&B 15inn in Olmen na te kaarten bij een Kempendiner met Kempense poëzie. We kregen “Het Kleine Gedicht” op bezoek. Geert de Kockere trakteerde de aanwezigen op gepersonaliseerde Kempense haiku’s. Het leverde heuse pareltjes op.

De toekomst

Dag 2 van het Toekomstforum stond in het teken van het vinden van common ground over de wenselijke toekomst en actieplanning. De groepen kregen de uitdagingen om legendes te schrijven over 3 perspectieven op de samenleving in 2030.  Wat waren de grote hefbomen en initiatieven om deze perspectieven te bereiken? Wie was erbij betrokken? Wat zien we op het gebied van effecten en impact? Wat was de weg er naar toe? Welke drempels zijn er overwonnen? Welke heilige huisjes omver geworpen?

Het resultaat van dag 2 waren een tiental projectideeën en een gezamenlijk perspectief waar we willen aan werken:

 • In 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.
 • In 2030 is de Kempen duurzaam.
 • In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam

Meer beelden vind je hier!