Onstaan van het Streekplatform Kempen

De vzw Streekplatform Kempen werd opgericht  in april 2016. Voordien werd streekontwikkeling in de regio opgenomen door SERR/RESOC Kempen.

In het decreet van 7 mei 2004  wordt het wetgevend kader van de SERR/RESOC’s uitgetekend. SERR stond voor de sociaaleconomische raad van de regio Kempen. Het was het overlegorgaan van de sociale partners. Met dit overleg gaf de SERR regionale stimulansen op vlak van tewerkstelling en opleiding. Hierbij werd specifieke aandacht besteed aan de duurzame tewerkstelling van kansengroepen. RESOC was het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité van de Kempen. Het bracht de lokale besturen en sociale partners samen.

Met de conceptnota van 23 juli 2015 ‘Naar een versterkt streekbeleid en bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid’ beoogde Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport de SERR/RESOC structuur te heroriënteren en meer daadkrachtig te maken. Het lokale draagvlak moest versterkt worden en de betrokkenheid en engagement van de lokale actoren en het middelveld moest vergroot worden. De conceptnota zet in op het lokale initiatief van steden en gemeenten om sterke partnerschappen en projecten te initiëren op maat van de regio. De Conferentie van Kempense Burgemeesters nam het initiatief om een nieuwe structuur uit te tekenen en draagvlak in de regio te zoeken.

In december 2015 heeft de Vlaamse overheid een ESF-oproep gelanceerd om het streekbeleid in Vlaanderen te versterken door actiegerichte samenwerkingsverbanden te financieren. Het Streekplatform Kempen heeft op deze oproep ingetekend in april 2016. Goedkeuring werd verkregen begin juli 2016.

En vóór 2004?

Gaan we nog verder terug in de tijd, dan zien we dat de streekontwikkeling waargenomen werd door verschillende andere organisaties. Zo was er reeds in 1998 een Streekplatform Kempen actief waarin sociale partners en overheid werkten aan de economische ontwikkeling van de regio. Het subregionale tewerkstellingscomité (STC) verzamelde de sociale partners en zette in op werkgelegenheid en opleiding. In het kader van het Kerntakendebat en het debat inzake Interbestuurlijke Samenwerking werd uiteindelijk met het decreet van 7 mei 2004  besloten het Streekplatform en STC om te vormen tot  RESOC en SERR.