De uitdagingen voor de Kempense zorg- en welzijnssector zijn groot. Er is de vergrijzende bevolking, stijgende (kinder)armoedecijfers, een beperkte capaciteit van een aantal sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de residentiële ouderenzorg en de zorg voor mensen met een handicap, gecombineerd met een overheid die sterk moet besparen.
Daarom is het van belang een sterk regionaal netwerk op te zetten met meer intersectorale geïntegreerde samenwerking om uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Ouderenzorg (3)

De stuurgroep Welzijn en zorg zijn trekker van deze pijler. Deze stuurgroep bestaat uit: 

  • CAW De Kempen
  • SEL Kempen
  • Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) Turnhout
  • Integrale jeugdhulp ROW BJB
  • Thomas More Kempen
  • Provincie Antwerpen
  • UNIZO provincie Antwerpen
  • Welzijnszorg Kempen

Zij werken op volgende domeinen:

W&Z schema

Momenteel zijn er 2 werven in ontwikkeling:

  • Buurtgerichte zorg: in Balen en Ravels wordt samen met het OCMW, de buurtbewoners en de zorg- en hulpverleners de principes van integrale zorg en zorgcoördinatie toegepast. Dit met als doel maatschappelijke participatie te vergroten, gezondheids- en welzijnsproblemen te verkleinen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren. De begeleiding van het project is in handen van Thomas More Kempen – CEBUD.
  • Cultuursensitieve zorg:  hoe de interculturele competenties van de Kempense zorgsector aanscherpen? Samen met het Agentschap voor Inburgering en Integratie worden voor verschillende sectoren prikkelsessies georganiseerd.

Daarnaast faciliteert de SG Welzijn en Zorg het Kempens Welzijnsplatform: een breed intersectoraal overleg van 60-tal Kempense welzijns- en zorgorganisaties.

Contactpersoon: Severine Appelmans

projectplan-icoon